Ακολουθία Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου……


03102011_1

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
– Ποίημα Ἀποστόλου Βαλληνδρᾶ –

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

    Χαίρει
ἔχουσα Ἀθηνῶν πόλις ἀντιλήπτορα καὶ πολιοῦχον τὸν πρωτεπίσκοπον αὐτῆς
Διονύσιον, Ἀρχιερέων λαμπρὸν ἐγκαλλώπισμα καὶ τῶν μαρτύρων σεμνὸν
ἐπικόσμημα. Ἀξιάγαστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε τηρεῖν ἡμᾶς καὶ πόλιν
σου ἀπείραστον.

    Η πόλη των Αθηνών χαίρει, γιατί έχει βοηθό και φρουρό τον πρώτο
της επίσκοπο, τον ιερό Διονύσιο, που είναι η λαμπρή ωραιότητα των
αρχιερέων, και το σεμνό στολίδι των μαρτύρων. Συ αξιοθαύμαστε,
παρακάλεσε τον Χριστό να φυλάγει την πόλη σου και όλους μας μακρυά από
κάθε πειρασμό.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μεσῴδιον Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

    Ἀθηνῶν
πολιοῦχον καὶ πρεσβευτήν, Δικαστῶν τὸν προστάτην καὶ πρεσβευτήν, ἀξίως
τιμῶμέν σε καὶ ᾠδαῖς μεγαλύνομεν, ὅτι ἐν πᾶσιν ἔστης τὸ ἄριστον
πρότυπον, τὸ λόγω τε καὶ πράξει βιῶσαν ἐν χάριτι. Ὅθεν καὶ προβαίνῃ πρὸ
ἡμῶν ἀοράτως ὡς θεῖον ὑπόδειγμα καὶ τῆς πίστεως ἔρεισμα, ἱερὲ Διονύσιε.
Πρέσβευε οὖν Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὅπως μεθέξωμεν τούτων τῆς χάριτος, οἱ
γεραίροντες κατὰ χρέος τὴν μνήμην σου.

    Αξια τιμούμε, και με ωδές μεγαλύνουμε, εσένα τον φρουρό και
πρεσβευτή των Αθηνών, και τον προστάτη αλλά και εμπνευστή των δικαστών,
γιατί σε όλα έγινες το άριστο πρότυπο και στον λόγο σου και στις πράξεις
σου, αφού εβίωσες με τη χάρη του Θεού το θέλημά Του. Τώρα έρχεσαι
μπροστά μας αοράτως σαν θείο υπόδειγμα και στήριγμα της πίστεως, ιερέ
Διονύσιε. Πρέσβευε λοιπόν στον Χριστό, να γίνουμε κι έμεις μέτοχοι της
χάριτός Του, δοξάζοντας την μνήμη σου, όπως είναι το χρέος μας.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ.

    Τῶν
Ἀθηναίων πᾶς ὁ Δῆμος εὐφημήσωμεν τὸν Ἱεράρχην τὸν κλεινὸν καὶ
πολυθαύμαστον, ὅτι πρῶτος ποιμενάρχης ἡμῶν κατέστη. Καὶ ὡς ἔχει τὸ
προβάδισμα τῆς πίστεως, οὕτως ἔλαβε καὶ πρῶτος τὸ μαρτύριον. Διὸ
κράζομεν· Χαῖρε μάρτυς πρωτόαθλε.

  Εoρτάζοντες την 18ην του μηνός Απριλίου

    Ας έλθει όλη η πόλη των Αθηνών, με ύμνους να δοξάσουμε τον ένδοξο
ιεράρχη, που με τα έργα του έγινε άξιος άπειρου θαυμασμού, γιατί έγινε ο
πρώτος μας ποιμενάρχης. Και όπως έχει το προβάδισμα της πίστεως, έτσι
έλαβε και το πρωτείο του μαρτυρίου. Γι’ αυτό με ύμνους του λέγομε: Χαίρε
μάρτυς πρωτόαθλε.

Ὁ Οἶκος. Ἄγγελος πρωτοστάτης.

    Ἄριστος
οἰκονόμος τοῦ Χριστοῦ ἀνεδείχθης τῆς πάλαι Ἀθηνῶν Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς
ἐγένου αὐτῆς Ποιμὴν πρῶτος κατὰ τάξιν, σαυτὸν ἠνάλωσας κηρύσσων καὶ
ποδηγετῶν. Διὸ βοῶμεν πρός σε ταῦτα·

Χαῖρε, ὁ γνοὺς τὸν Θεὸν διὰ Παύλου,
Χαῖρε, ὁ δοὺς εἰς αὐτὸν τὰ πάντα.

Χαῖρε, ὅτι Ἄρειον Πάγον κατέλιπες,
Χαῖρε, ὅτι ἅγιον Βῆμα κατέλαβες.

Χαῖρε, ὅτι σὺ ἐβίωσας τὸν κανόνα τὸν χρυσοῦν,
Χαῖρε, ὅτι σὺ ἐμόχθησας διὰ ποίμνιον τὸ σόν.

Χαῖρε, ὅτι τὸ πλῆθος τῶν εἰδώλων καθεῖλες
Χαῖρε, ὅτι τὸ σκότος τὸ τῆς πλάνης ἀπῆρες.

Χαῖρε, ποιμὴν ψυχῶν, ἀκατάβλητε,
Χαῖρε, πατὴρ πιστῶν, ἀδαπάνητε.

Χαῖρε, ὁδὸν σωτηρίας γνωρίσας,
Χαῖρε, ὁδὸν μαρτυρίου βαδίσας,

Χαῖρε, μάρτυς πρωτόαθλε.

    Αναδείχθηκες άριστος οικονόμος των δωρεών του Χριστού στην αρχαία
εκκλησία των Αθηνών. Και επειδή έγινες πρώτος ποιμένας της κατά την
τάξη, καταδαπάνησες τον εαυτό σου κηρύσσοντας και καθοδηγώντας την. Γι’
αυτό σου λέμε αυτά τα λόγια:
Χαίρε σύ που γνώρισες το Χριστό από τον απόστολο Παύλο,
χαίρε συ που Του έδωσες τα πάντα.
Χαίρε γιατί εγκατέλειψες τον Αρειο Πάγο,
χαίρε συ που κατέλαβες το Αγιο Βήμα.
Χαίρε γιατί έζησες με βάση τον χρησό κανόνα του ευαγγελίου,
Χαίρε γιατί εμόχθησες για το ποίμνιό σου.
Χαίρε γιατί γκρέμισες το πλήθος των ειδώλων,
Χαίρε γιατί διέλυσες το σκοτάδι της πλάνης.
Χαίρε γιατί είσαι ο ακούραστος ποιμένας των ψυχών,
Χαίρε γιατί είσαι ο αδαπάνητος πατέρας των πιστών.
Χαίρε γιατί γνώρισες τον δρόμο της σωτηρίας,
Χαίρε γιατί βάδισες τον δρόμο του μαρτυρίου.
Χαίρε συ ο πρώτος μάρτυς των Αθηνών, που αγωνίσθηκες και νίκησες.

  Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Μαΐου

Συναξάριον.

    Τῇ γ´ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου, ἱερομάρτυρος Διονυσίου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

Στίχοι.
Ἔρωτι φλεγόμενος τοῦ σοῦ Δεσπότου,
τῇ φλογὶ παρέδωκας σαὐτὸν ἡδέως.
Τρίτη Ὀκτωβρίοιο θάνε Διονύσιος.


    Από την αγάπη του Δεσπότη σου Χριστού φλεγόταν η ψυχή σου, και
γι’ αυτό ευχαρίστως παρέδωκες τον εαυτό σου στη φωτιά. Κατά την Τρίτη
του Οκτωβρίου ο Διονύσιος πέθανε για χάρη του Χριστού.

    Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος β’. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.

    Τὸν
θεῖον Διονύσιον Ἀθηνῶν τὸν προστάτην καὶ πολιοῦχον κράτιστον,
ἀντιλήπτορα θεῖον, ἀνυφημοῦμέν σε πάντες πόθῳ καὶ κατὰ χρέος, καὶ
ἐκζητοῦμεν σώζεσθαι τὸ κλεινὸν ἡμῶν ἄστυ ἐκ συμφορῶν καὶ παντοίων νόσων
τε καὶ κινδύνων. Σὺ γὰρ ὑπάρχεις πάντοτε ἡ ἡμῶν σωτηρία.

    Εσένα τον θείο Διονύσιο που είσαι ο προστάτης των Αθηνών, και ο
δυνατός φρουρός της πόλης και βοηθός της, σε δοξολογούμε με όλη τη
δύναμη της ψυχής μας, αποδίδοντάς σου το χρέος για αυτή την βοήθειά. Σε
παρακαλούμε να σώζεις την ένδοξη πόλη μας από τις συμφορές και από κάθε
ασθένεια και κίνδυνο. Γιατί εσύ είσαι παντα η σωτηρία μας.

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

    Ὁ
ἀληθὴς Θεὸς οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν
ἀνθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενός τινος. Τοῦτο μαθὼν ὑπὸ τοῦ Παύλου,
Διονύσιε, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου εἰς κατοίκησιν Αὐτοῦ. Καὶ πολλοὺς υἱοὺς
καὶ θυγατέρας ἀναδείξας ἐκίνησας τὴν ὀργὴν τοῦ Ἄρχοντος τοῦ σκότους. Καὶ
συμβουλίᾳ τούτου τῷ πυρὶ παρεδόθης. Καθαρθεὶς δὲ καὶ λάμψας ὡς χρυσὸς
ἐν χωνευτηρίῳ προσετέθης ταῖς λαμπηδόσι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ νῦν, λειτουργῶν
εἰς τὸ ἄνω θυσιαστήριον, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον.

  Οι άνθρωποι μας δείχνουν απ’ την πρώτη στιγμή ποιοι είναι

    Ο αληθινός Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε δέχεται
περιποιήσεις από τα χέρια των ανθρώπων, γιατί δεν έχει ανάγκη από κάτι,
που μπορούν αυτοί να Του προσφέρουν. Τούτο μαθαίνοντας από τον απόστολο
Παύλο, παρέδωσες την ψυχή σου για να κατοικήσει μέσα της ο Θεός. Και
αφού ανέδειξες πολλούς υιούς και θυγατέρες του φωτός, δηλαδή Αυτού του
Χριστού, εκίνησες την οργή του άρχοντος του σκότους, δηλαδή του
διαβόλου. Και αφού παραδόθηκες με τη συμβουλή του στη φωτιά, και
καθαρίσθηκες σαν τον χρισό στο καμίνι και στο χωνευτήριο, προστέθηκες
στις λαμπερές ακτίνες του ουρανού. Και τώρα που λειτουργείς στο ουράνιο
θυσιαστήριο, πρέσβευε στον Κύριο για τις ψυχές μας.

Μεγαλυνάριον

    Πρῶτος
Ἀθηναίων Ἀρχιερεύς, πρῶτος τε καὶ μάρτυς γεγονέναι ἀξιωθείς, ὑπὲρ ἡμῶν
ἁπάντων ποιοῦ σὴν ἱκεσίαν Θεῷ, θερμαῖς λιταῖς σου, ὦ Διονύσιε.

    Εσύ Διονύσιε, που αξιώθηκες να γίνεις πρώτος αρχιερεύς των Αθηνών
και πρώτος μάρτυς, κάμε για μας όλους την ικεσία σου προς τον Θεό με
τις θερμές σου προσευχές.

Δίστιχον
Δέξαι τὸν ὕμνον ἀδεξίου σου ψάλτου,
ὅν σοι προσφέρει ἐκ βαθέων καρδίας.

Αγιε Διονύσιε, δέξου τον ύμνο, που σου προσφέρει από τα βάθη της καρδιάς του ένας αδέξιος ψάλτης σου.


    Απόδοση: Ιωάννης Τρίτος.
    Πηγή: http://www.orp.gr/?p=185

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *