† Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, ἐπισκόπου ᾿Ολύμπου 20 Ιουνίου

† Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μεθοδίου

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μεθοδίου

 

Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν ὁ ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.).

 

῾Υπῆρξε κατ ἀρχάς μέν ᾿Επίσκοπος τοῦ ἐν Λυκίᾳ ᾿Ολύμπου275, ἔπειτα δέ ᾿Επίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης)276, κατ ἄλλους δέ ᾿Επίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Τό ἀναφερόμενο ὅτι διετέλεσε ᾿Επίσκοπος Πατάρων εἶναι ἀναληθές, προελθόν ἐκ τοῦ περί ᾿Αναστάσεως διαλόγου του, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στά Πάταρα.

 

Διαπρεπής ἀρχιερεύς καί πλατωνικός φιλόσοφος, διακρινόταν γιά τήν ἐμμονή του στήν πίστη καί τήν παράδοση καί κατατάσσεται στούς κορυφαίους θεολόγους τῆς ἐποχῆς του, ἀγωνισθείς σφοδρῶς κατά τοῦ ᾿Ωριγένους καί τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ.

 

Κατά τόν ἐπί Διοκλητιανοῦ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν κηρυχθέντα διωγμό, συνελήφθη καί ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο, τό 311 μ.Χ., στή «Χαλκίδα τῆς ῾Ελλάδος καί οὐχί τῆς Συρίας», κατά νεώτερες ἐπιστημονικές ἔρευνες. Κατ ἄλλους, ἀσθενῶν, ἐφονεύθη διά μαχαίρας ὑπό ὑπηρέτου, τόν ὁποῖο οἱ ᾿Ωριγενιστές εἶχαν δώσει σέ αὐτόν. ῾

 

Ο ὑμνογράφος Θεοφάνης στόν ἑορταστικό Κανόνα τῆς μνήμης τοῦ ῾Αγίου (᾿Ωδή Γύ, τροπ. 1) ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς ἐπί τοῦ προκειμένου γιά τόν Μεθόδιο·

 

«᾿Επιπολάζουσαν ἰδών, τήν ᾿Ωριγένους ἀπάτην, ὡς ὑπάρχων ἄριστος ποιμήν, τῷ θείῳ πυρί συντόμῳ ἔφλεξας, πᾶσαν ἐκείνου τήν ἀχλύν, τήν ἀπαστράπτουσαν αἴγλην, ἅψας τῆς σοφίας σου, θεόληπτε».

 

Γιά τό μαρτυρικό του θάνατο ἐκφράζεται (᾿Ωδή Αύ, τροπ. 3) κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπο· «Στέφει τοῦ μαρτυρίου, ἱερωσύνης τε μύρῳ, παμμάκαρ κοσμούμενος, δι᾿ ἀμφοτέρων ἤστραψας, ὅθεν τῆς ἀληθεστάτης, καί θεοειδοῦς κληρουχίας τετύχηκας».

 

Ο ἱερομάρτυρας ᾿Επίσκοπος Πατάρων πού τιμᾶται ἀπό τήν ᾿Εκκλησία ἑορτάζεται τήν 20ή ᾿Ιουνίου, ὅταν τελεῖται « μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων», πρόκειται δέ γιά τόν ῞Αγιο Μεθόδιο ᾿Ολύμπου.

 

Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ ῾Αγίου Μεθοδίου ὑπῆρξε πλουσιώτατο, τό σπουδαιότερο δέ ἔργο του, τό ὁποῖο τόν ἀναδεικνύει καί ἀξιόλογο ποιητή, εἶναι τό ἀσκητικοῦ καί ἠθικοῦ περιεχομένου «Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί ἁγνείας».

 

῎Αλλα ἔργα εἶναι «Περί τοῦ αὐτεξουσίου», «Περί ἀναστάσεως» ἤ «᾿Αγλαοφῶν». ᾿Αποσπάσματα ἀπό τά ἔργα του εἶναι· «Περί τῶν γενητῶν», «῾Ερμηνευτικαί πραγματεῖαι», «Περί βίου», «᾿Εκ τῶν κατά Πορφυρίου» καί ἄλλα.

 

 

  Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Μαΐου

Δείτε κι άλλα θέματα ΕΔΩ

 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter και στο Instagram

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Με αγάπη

Αφήστε μια απάντηση