Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός μῶν Σαμψών, τοῦ ξενοδόχου 27 Ιουνίου

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός μῶν Σαμψών

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός μῶν Σαμψών, τοῦ ξενοδόχου 27 Ιουνίου

 

Ο ῞Οσιος Σαμψών ἐγεννήθηκε στή Ρώμη ἀπό εὔπορους καί εὐσεβεῖς γονεῖς και ἦταν συγγενής τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

᾿Εσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καί ἰατρική. Μεταχειρίσθηκε ὅμως τήν ἰατρική ὄχι σάν ἐπικερδές ἐπάγγελμα, ἀλλά γιά εὐεργετικούς καί φιλανθρωπικούς σκοπούς.

῾Οδηγός στό βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί»324. ῎Ετσι ὁ ῞Οσιος Σαμψών ἦταν προστάτης ἰατρός τῶν φτωχῶν. Τήν οἰκία του τήν εἶχε μετατρέψει σέ νοσοκομεῖο καί περιέθαλπε πάσχοντες ἀστέγους.

῞Οταν ἀπέθαναν οἱ γονεῖς του, μέ τόν ἴδιο τρόπο ὁ Σαμψών συνέχισε τή ζωή του στήν Κωνσταντινούπολη προσευχόμενος στούς ναούς τῶν ῾Αγίων Προφητῶν. ῾Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μηνᾶς (536-552 μ.Χ.)325, βλέποντας τό ἔργο καί τήν ἀρετή τοῦ Σαμψών, τόν ἐχειροτόνησε ἱερέα.

Μέ ὅση περιουσία τοῦ ἀπέμεινε, ὁ ῞Οσιος ἔκτισε νοσοκομεῖο, πού ἀναδείχθηκε σέ φημισμένο φιλανθρωπικό ἵδρυμα. ῾

Η φήμη του προσείλκυσε τήν εὔνοια καί αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος ᾿Ιουστινιανοῦ (541 μ.Χ.), τόν ὁποῖο ἐθεράπευσε ἀπό βαριά ἀσθένεια. ῾Ο αὐτοκράτορας ἀπό εὐγνωμοσύνη ἀνακαίνισε τόν ξενώνα, πού εἶχε καταστραφεῖ ἀπό πυρκαγιά τό 532 μ.Χ., δίδοντάς του τό ὄνομα τοῦ ἰατροῦ πού τόν ἐθεράπευσε326.

῾Ο ξενώνας τοῦ ῾Οσίου Σαμψών κατεῖχε ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα σέ ὅλα τά νοσηλευτικά ἱδρύματα τῆς ἐποχῆς του327. Εὑρισκόταν μεταξύ τῶν ναῶν τῆς ῾Αγίας Σοφίας καί τῆς ῾Αγίας Εἰρήνης, σύγχρονοι δέ μελετητές τόν τοποθετοῦν στά βόρεια τῆς ῾Αγίας Σοφίας.

Τό Δεκέμβριο τοῦ 536 μ.Χ. καταστράφηκε πάλι ἀπό πυρκαγιά καί ξανακτίσθηκε.

῾Η «Σύνοψις τῶν Βασιλικῶν» στό τέλος τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ. ὅριζε πώς ὅλα τά προνόμια πού εἶχαν δοθεῖ στήν ἐκκλησία τῆς ῾Αγίας Σοφίας στόν ξενώνα τοῦ ἀειμνήστου Σαμψών πρέπει νά διατηρηθοῦν328.

 

  Μάρω, Χρόνια Πολλά!!!

῾Ο Κωνσταντίνος ὁ Πορφυρογέννητος γράφει στό ἔργο του «Περί Βασιλείου Τάξεως», ὅτι ὁ διευθυντής τοῦ ξενῶνος τοῦ Σαμψών ἐκρατοῦσε στή λιτανεία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων τό ἕκτο λάβαρο329. ῾

Ο ξενώνας ἐλειτούργησε ἄριστα μέχρι τό 13ο αἰώνα καί αὐτό φαίνεται ἀπό τό κείμενο τοῦ Μανουήλ Φιλῆ (1275-1345)330, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν εὐχή ὁ ἀνιψιός τοῦ Μιχαήλ Ηύ Παλαιολόγου νά γίνει δεύτερος Σαμψών331.

῾Ο ῞Οσιος Σαμψών ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, σέ βαθύ γήρας, στόν ξενώνα του. Τό τίμιο λείψανό του τοποθετήθηκε στό ναό τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Μωκίου.

 

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός μῶν Σαμψών, τοῦ ξενοδόχου 27 Ιουνίου

apostoliki-diakonia

Αφήστε μια απάντηση