ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 09 Απριλίου : Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 09 Απριλίου : Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

Σήμερα γιορτάζουν:Ευψύχιος, Εύψυχος, Ευψύχης, Ευψυχία, Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα

 

Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου του εν Καισαρεία

 

Τω αυτώ μηνί Θ’, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου του εν Καισαρεία.

 

Εκεί μετήλθεν Ευψύχιον το ξίφος,
Ου Χριστός ήλθε Καισαρείας εις μέρη.

Φάσγανον αμφ’ ενάτην Ευψυχίου έκταμε λαιμόν.

Ούτος ήτον από την χώραν των Καππαδοκών (1) κατά τους χρόνους του παραβάτου Ιουλιανού εν έτει τξβ’ [362]. Ζων δε ζωήν ακατηγόρητον, επήρε γυναίκα νόμιμον.

Επειδή δε άναψεν από θεϊκόν ζήλον, επήρε πολλούς Χριστιανούς, και πηγαίνωντας με αυτούς, εκρήμνισεν από τα θεμέλια τον ελληνικόν ναόν, όστις επωνομάζετο της Τύχης, εις τον οποίον είχε προσπάθειαν και αγάπην ο επάρατος Ιουλιανός, προσφέρων εις αυτόν καθ’ εκάστην ημέραν θυσίας.

Αφ’ ου δε εφανερώθη τούτο, οπού έκαμεν ο Άγιος, επρόσταξεν ο παραβάτης, ότι οι μεν άλλοι Χριστιανοί, να παραδοθούν εις εξορίας και διάφορα βάσανα. Ο δε Άγιος Ευψύχιος να αποκεφαλισθή, επειδή έγινεν αίτιος του τοιούτου πράγματος. Όθεν αποκεφαλισθείς, έλαβεν ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.

(1) Ίσως είναι σφάλμα αντιγραφικόν, και αντί να γράψη Καισαρείας της Φιλίππου, όπου επήγεν ο Κύριος κατά την περίληψιν του διστίχου ιάμβου, έγραψε Καππαδοκών, όπου ο Κύριος ουκ απήλθεν. Άλλως γαρ εναντιολογία ακολουθεί.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 09 Απριλίου : Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

 

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

koinoniaorthodoxias.org

Σήμερα γιορτάζουν:Ευψύχιος, Εύψυχος, Ευψύχης, Ευψυχία, Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα

  Οσία Ιέρεια 03 Ιουνίου

Αφήστε μια απάντηση