Εορτάζοντες την 19 του μηνός Ιουλίου

Εορτάζοντες την 19 του μηνός Ιουλίου

 

Εορτάζοντες την 19 του μηνός Ιουλίου

Των Αγίων Δίου, Μακρίνης αδελφής μεγάλου Βασιλείου, Θεοδώρου Αρχιεπισκόπου Εδέσσης κ.ά.

 

Τω αυτώ μηνί ΙΘ’, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Δίου.

Γεύη τελευτής και συ παμμάκαρ Δίε,
Ένδοξε κλήσιν, αλλά και πράξιν πλέον.

Αμφ’ ενάτην δεκάτην τε περίκλυτος έκθανε Δίος.

Ούτος ήτον κατά τους χρόνους του μεγάλου Θεοδοσίου εν έτει τοθ’ [379], καταγόμενος από την Αντιόχειαν της Συρίας. Μεταχειρισθείς δε πολλήν άσκησιν, και φθάσας εις μεγάλην αύξησιν αρετής, επήγεν εις την Κωνσταντινούπολιν, παρακινηθείς εις τούτο δια θείας αποκαλύψεως.

Φθάσας δε εις τον τόπον, εις τον οποίον ευρίσκεται το Μοναστήριον, οπού αυτός έκτισεν, εκαθάρισεν αυτόν, και έπειτα έπηξεν εκεί το ξηρόν και άνικμον ραβδί του, και ω του θαύματος! ευθύς ερριζώθη με την επίκλησιν της Αγίας Τριάδος, και δένδρον μέγα έγινε, το οποίον έως της σήμερον δίδει τους καρπούς του τελείως.

Τούτου του Οσίου την φήμην ακούσας και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, επήγεν ο ίδιος εις αυτόν, επειδή δεν ήτον δυνατόν να κρυφθή τελείως η τόση μεγάλη αυτού αρετή. Θαυμάσας δε ο βασιλεύς τον Όσιον, έδωκεν αρκετά άσπρα εις αυτόν, με τα οποία εσύστησεν ο Όσιος το Μοναστήριον. Τούτον τον Όσιον βιάσας πολλά ο μακάριος Αττικός ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εχειροτόνησεν αυτόν Ιερέα.

Πολλά δε θαύματα ενήργησεν ο αοίδιμος με την δύναμιν και επίκλησιν του Χριστού. Από τα βάθη γαρ της γης εύγαλε νερόν, καθώς και ο μέγας Μωσής, και τον εις το νερόν αυτό πνιχθέντα, ανέστησεν. Εις καιρόν δε οπού έμελλε να αποθάνη ο Όσιος, εκείτετο άπνους και ακίνητος. Όσοι δε επαράστεκαν εις αυτόν, έκλαιον και ωδύροντο, και ετοίμαζον τα προς ταφήν επιτήδεια.

  Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Σεπτεμβρίου

Μαζί με τους οποίους ήτον και ο αγιώτατος Πατριάρχης Αττικός, και ο Πατριάρχης Αντιοχείας Αλέξανδρος. Εν ω δε καιρώ ταύτα εγίνοντο, ω του θαύματος! ευθύς εσηκώθη ωσάν από ύπνον ο Όσιος, και είπεν ότι εχάρισεν εις αυτόν ο Κύριος προσθήκην ζωής χρόνους δεκαπέντε. Όθεν αφ’ ου διεπέρασε και τους προστεθέντας αυτούς χρόνους, απήλθε προς Κύριον.

*

 

Αγία ΜακρίναΤη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας μητρός ημών Μακρίνης, αδελφής του μεγάλου Βασιλείου.

Μικρόν τι μικρόν μακρύνουσα Μακρίνα,
Κόσμου σεαυτήν ήγγισας τω Κυρίω.

Αύτη η Αγία ήτον στολισμένη με κάλλος σώματος, και με γνώμην αγαθήν, όθεν και συνεζεύχθη με άνδρα, εις καιρόν δε οπού ο γάμος ήτον ακόμη εις τους αρραβώνας, απέθανεν ο ταύτην αρραβωνισθείς, μαζόνωντας τα κοινά δοσίματα.

Όθεν η μακαρία Μακρίνα, και μόλον οπού εζήτουν αυτήν άλλοι πολλοί δια να την πάρουν γυναίκα, αύτη όμως δεν ηθέλησεν, αλλ’ επροτίμησε την χηρείαν, και τας της χηρείας δυσκολίας, χωρίς να δοκιμάση τα του γάμου χαροποιά και τας ηδονάς.

Όθεν χωρίσασα τον εαυτόν της από κάθε κοσμικήν συναναστροφήν, ευρίσκετο με την μητέρα της, καταγινομένη εις την ανάγνωσιν και μελέτην των θείων Γραφών, και εις τάξιν δευτέρας μητρός τρέφουσα και παιδεύουσα τους μεταγενεστέρους από αυτήν αδελφούς της. Δέκα γαρ όντων όλων των τέκνων των γονέων της, αύτη ήτον πρώτη κατά την γέννησιν.

Οσίως δε και ασκητικώς διαπεράσασα την ζωήν της, και μαζί με τον αδελφόν της θείον Γρηγόριον τον Νύσσης συμφιλοσοφήσασα περί ψυχής εις αυτάς τας τελευταίας της αναπνοάς, απήλθε προς Κύριον. (Τον κατά πλάτος Βίον αυτής όρα εις το Νέον Εκλόγιον, τον οποίον συνέγραψε μεν ελληνιστί ο αδελφός της Αγίας θείος Νύσσης Γρηγόριος, ου η αρχή· «Το μεν είδος του βιβλίου», μετέφρασε δε η εμή αναξιότης.)

  Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Νοεμβρίου

*

 

Οι Άγιοι τέσσαρες (1) συνασκηταί εν ειρήνη τελειούνται.

Ανδρών μοναστών τετράριθμος ακρότης,
Τοις τετραμόρφοις συμπαρίσταται νόοις.

(1) Εν άλλοις δε ούτοι γράφονται τεσσαράκοντα.

*

 

Μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου, του κατά την Λαύραν του Αγίου Σάββα ασκήσαντος, έπειτα γεγονότος Αρχιεπισκόπου Εδέσσης (2).

Δώρον Θεός σε Θεόδωρε τρισμάκαρ,
Πόλει δέδωκε της Εδέσσης ως μέγα.

(2) Τον Βίον τούτου συνέγραψεν ο Επίσκοπος Εμέσσης Βασίλειος, και όρα τούτον μεταγλωττισμένον εις την Καλοκαιρινήν. Σώζεται δε ο ελληνικός αυτού Βίος εν τη των Ιβήρων, ου η αρχή· «Ευλογητός ο Θεός ο Παντοκράτωρ».

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

 

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

Εορτάζοντες την 19 του μηνός Ιουλίου

 

koinoniaorthodoxias.org

 

Δείτε κι άλλα θέματα ΕΔΩ

 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter και στο Instagram

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Με αγάπη

Αφήστε μια απάντηση