Ευαγγέλιο 06 Φεβρουαρίου – Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 

Ευαγγέλιο 06 Φεβρουαρίου

Ευαγγέλιο 06 Φεβρουαρίου – Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 – 28 – 21 Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος.

22 καί ιδού γυνή Χαναναία από τών ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν με, Κύριε, υιέ Δαυίδ η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται.

23 ο δέ ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. καί προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτουν αυτόν λέγοντες Απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών.

24 ο δέ αποκριθείς είπεν Ουκ απεστάλην ει μή εις τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ.

25 η δέ ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα Κύριε, βοήθει μοι.

26 ο δέ αποκριθείς είπεν Ουκ έστι καλόν λαβείν τόν άρτον τών τέκνων καί βαλείν τοίς κυναρίοις.

27 η δέ είπε Ναί, Κύριε, καί γάρ τά κυνάρια εσθίει από τών ψιχίων τών πιπτόντων από τής τραπέζης τών κυρίων αυτών.

28 τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή Ώ γύναι, μεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. καί ιάθη η θυγάτηρ αυτής από τής ώρας εκείνης.

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

Ευαγγέλιο 06 Φεβρουαρίου – Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 – 28

21 Καί αφού εβγήκεν από τό μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε πρός τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος.

22 Καί ιδού μία γυναίκα Χαναναία, πού εβγήκεν από τά σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά πρός αυτόν καί είπεν Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονε τού Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον καί υποφέρει φρικτά.

23 Αυτός όμως δέν απεκρίθη εις αυτήν ούτε λέξιν. Καί αφού επλησίασαν οι μαθηταί του, τόν παρεκάλουν λέγοντες· Κάμε της αυτό πού ζητεί διά νά φύγη, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας καί από τάς φωνάς της θά μαζευθή λαός πολύς.

  Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

24 Αυτός όμως απεκρίθη καί είπε Δέν απεστάλην από τόν Πατέρα μου παρά διά τά χαμένα πρόβατα τού Ισραηλιτικού γένους.

25 Αλλ αυτή, αφού ήλθε πλησίον, έπεσε μέ ευλάβειαν είς τούς πόδας τού Κυρίου καί έλεγε· Κύριε, βοήθα με εις τήν δυστυχίαν μου!

26 Αυτός όμως απεκρίθη καί είπε Δέν είναι σωστό νά πάρη κανείς τό ψωμί τών παιδιών καί νά τό ρίψη στά σκυλάκια.

27 Αυτή δέ είπε Ναί, Κύριε δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι.Διότι καί τά σπιτίσια σκυλάκια τρώγουν από τά ψίχουλα, πού πίπτουν από τό τραπέζι τών κυρίων των.

28 Τότε απεκρίθη ο Ιησούς καί τής είπεν Ώ γυναίκα, η πίστις σου είναι μεγάλη. Άς γίνη εις σέ όπως θέλεις.Καί πράγματι από τήν ώραν ακριβώς εκείνην ιατρεύθη η θυγατέρα της.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση