Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης: Επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Ενιαυτώ 2023 ! Διαχρονική επιστολή ανωνύμου ερημίτου

 

Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης

Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης: Επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Ενιαυτώ 2023 ! Διαχρονική επιστολή ανωνύμου ερημίτου

Επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Ενιαυτώ 2023 ! Διαχρονική επιστολή ανωνύμου ερημίτου

 

Του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου προς το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ: Από το «Περιβόλι της Παναγίας».

Επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Ενιαυτώ 2023 ! Διαχρονική επιστολή ανωνύμου ερημίτου
(περιοδ. « Ελληνική Δημιουργία», τ. 149-150, ετ. 1954, σ. 548-549).

«… ”Και ιδόντες τον αστέρα, εχάρησαν χαράν μεγάλην”.

Ξεκίνησαν με τον αστέρα οι μάγοι, άνθρωποι σοφοί από την Περσίαν, διά να εύρουν τον Χριστόν και τον αστέρα· δεν έπεται ότι απελπίσθησαν και γύρισαν εις τα ίδια· όχι! αλλ’ ερευνούσαν και εφώναζαν, ”που ο Χριστός γεννάται;”.

Και βλέπουν τον αστέρα παραδόξως έτι λαμπρότερον, ”και εχάρησαν χαράν μεγάλην”.

Άνθρωπε ορθόδοξε, εις το άγιον βάπτισμα επήρες τον αστέρα εις την αγιωτάτην κολυμβήθραν, ήτοι την χάριν του Αγίου Πνεύματος.

Αλλά μη γνωρίζων τι θησαυρόν είχες (”και άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκεν”), εις τον δρόμον βαδίζων ”περιέπεσες εις ληστάς” και όχι μόνον προς στιγμήν, χρόνια βάδιζες ”χωρίς αστέρα”, δηλαδή άνευ θείας χάριτος.

Μη αποκάμης να φωνάζης, μη προς Θεού: ”που ο Χριστός γεννάται;”.

Μη στραφής εις τα οπίσω και γίνης στήλη άλατος, αλλά παρακάλεσε τον Υιόν του Θεού και θα τον ιδής τον αστέρα όχι ψηλά εις τον ουρανόν, αλλά μέσα εις την αδαμαντίνην
καρδίαν σου, να υπερλάμπη του Ηλίου….».

 

Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης: Επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Ενιαυτώ 2023 ! Διαχρονική επιστολή ανωνύμου ερημίτου

vimaorthodoxias.gr

  Γιατί ο Χριστός διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτισθεί;

Αφήστε μια απάντηση