Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022

 

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η/ 22 – 26

22 και έρχεται εις Βηθσαϊδά, και φέρουσιν αυτώ τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται.

23 και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κώμης, και πτύσας εις τα όμματα αυτού, επιθείς τας χείρας αυτώ επηρώτα αυτόν ει τι βλέπει.

24 και αναβλέψας έλεγε Βλέπω τους ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας.

25 είτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού και εποίησεν αυτόν αναβλέψαι, και αποκατεστάθη, και ανέβλεψε τηλαυγώς άπαντας. 26 και απέστειλεν αυτόν εις οίκον αυτού λέγων Μηδέ εις την κώμην εισέλθης μηδέ είπης τινί εν τη κώμη.

 

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η/ 22 – 26

22 και έρχεται εις την Βηθσαϊδά, και του φέρνουν ένα τυφλόν και τον παρακαλούν να τον εγγίση δισ να ιατρευθή.

23 και αφού έπιασεν από το χέρι τον τυφλόν, τον έβγαλεν έξω από το χωρίον και αφού έπτυσεν εις τα μάτια του, έβαλεν επάνω του τας χείρας του και τν ηρώτα, εάν έβλεπε τίποτε. και έκανε τούτο ο Κύριος δια να διεγείρη και δυναμώσεη την πίστιν του θεραπευομένου τυφλού.

24 και αφού εκείνος εκύτταξεν, έλεγε Βλέπω τους ανθρώπους να περιπατούν σαν κορμοί δένδρων.

25 Ύστερον πάλιν έβαλεν ο Ιησούς τας χείρας του εις τα μάτια του και αφού με τον τρόπον αυτόν εδυνάμωσε την πίστιν του τυφλού, τον έκαμε να τα ανοίξη καλά. και αποκατεστάθη το φως του και διέκρινε όλους καθαρά και αυτούς ακόμη που ήσαν μακράν.

  Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

26 και τον έστειλεν εις το σπίτι του και του είπεν Ούτε εις το χωρίον να έμβης, ούτε να είπης εις κανένα μέσα εις το χωρίον το θαύμα της θεραπείας σου.

 

ieramonopatia.gr

Αφήστε μια απάντηση