Μεγάλο Σάββατο

Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία. Οὐ γὰρ καθέξει…

0 Comments